Опазване на земите и природните местообитания в щата Мейн

Публикувано на: 18 Октомври 2011г. в: Блог
Оценете статията
(0 оценки)

Работа с GeoXM в района на залива Пенобскот, щата МейнЗападно от залива Пенобскот, щата Мейн е разположен един от най-живописните райони в североизточната част на САЩ и любима дестинация на туристите през летния сезон. С изобилие от водни ресури и горска растителност областта е убежище за редица животински видове като орли, тюлени, гнездящи морски птици и др.

От 1986 г. насам нестопанската организация Coastal Mountains Land Trust (CMLT) полага непрекъснати усилия за опазването на местността и богатството от земеделски култури, горски и животински ресурси и величествена природа. Съвместно със собствениците на земите CMLT има грижата за повече от 3 237 ха земя и кръстосващите я живописни, диви пътеки с обща дължина 37 km.

С подкрепата на Norcross Wildlife Foundation и Trimble организацията вече разполага с най-съвременни средства за работа - мобилни устройства Trimble GeoXM™, както и софтуерите TerraSync™ Professional и GPS Pathfinder® Office, за максимално ефективно управление и поддръжка на данните според тяхното предназначение.

Първоначално на устройствата са заредени шейп файлове (.shp) от съществуващата база данни, които впоследствие са допълнени от измервания на терена. Така цялата детайлна информация за реки, течения, имотни граници и други топологични елементи е събрана в дланта на ръката на всеки един от полските работници.

GeoXM са оборудвани със софтуера TerraSync за лесното и бързо събиране на данни, а допълнително улеснение се постига със заредените аеро снимки на областта. Сега, когато организацията има грижата за все повече територии, служителите разполагат с устройства, които им дават възможност да създават и изходната документация необходима за бъдещото стопанисване на земите.

Ян Стюърт, директор стопанисване на земи в CMLT, споделя, че първата стъпка при получаването на територия е задълбочен преглед на състоянието ѝ за качествен мониторинг в бъдеще. Освен определяне на границите, при посещението на всеки един имот се правят снимки и се записват данни за характеристики като водни ресурси, растителност, животински местообитания и др.

При връщане в офиса събраната информация се зарежда в софтуера GPS Pathfinder Office за последваща обработка. Със своите мощни ГНСС възможности продуктът осигурява надеждни резултати с точност до 1 m. Веднъж след като е извършена обработката, данните се експортират в шейп формат, позволяващ те да бъдат редактирани, анализирани и обновявани с ГИС софтуера ArcView на ESRI.


В допълнение към събирането и управлението на информация за новопридобити земи, GeoXM е ключов компонент при стопанисването и на старите територии. Сред приложенията му са:

Работа с GeoXM в района на залива Пенобскот, щата Мейн

-    Проучвания на екологичната обстановка: GeoXM се използва за извършването на детайлен опис на стопанисваните от CMLT защитени територии, които се нуждаят от възстановяване, както и картиране на мочурища, ливади и др.

-     Развитие на план за управление: За всеки свой имот CMLT създава 5-годишен план, включващ посока на развитие, екология и възстановяване. Според Стюърт тези планове спомагат както за по-доброто управление и експлоатация на всеки имот, така и за стимулиране на обществената подкрепа и набирането на средства.

-    Управление на публичния достъп: Точните данни събрани на полето и съхранявани в ГИС помагат на екипа да определи най-подходящото място за изграждането на мостове, антиерозионно залесяване и запазването на зони без пътища и обществен достъп.

-    Подобряване на туристическите пътеки: Пешеходните и велосипедните маршрути се картират, така че лесно се откриват пресечните им точки, местата, където се доближават до граници на имоти или природни местообитания. Данните се от полза при поддръжата на пътеките и планирането на нови.

-    Поддръжка на границите и контрол: Аеро снимките и имотните данни в ГИС се зареждат в  GeoXM за мониторинг и поддръжка на границите между стопанисваните от CMLT имоти и съседните.

-    Управление на местообитанията: Грижата за природните местообитания на местни растителни и животински видове е друга ключова възможност на работата с GeoXM. Например, повече от една трета от един резерват е защитена като свободно пространство за гнездящи в тревата птици. Оборудвани с GeoXM екипите организират ротационен принцип на косене в рамките на областта,така че да запазят естественото местообитание на птиците. Картирани са още над 25 вида плевели, така че да бъде ограничено тяхното разпространение.

Освен чисто функционалните предимства, с цялостното решение от Trimble - за всички етапи от измерванията до изготвяне на необходимата документация, се спестяват пари, а времето за изпълнение на задачите според Стюърт е намалено наполовина. Възможни са операции като записване на снимки и тяхното привързане към географски обекти, картиране на пътеки, както и реализацията на дългосрочни, пространствено определени планове, а откриването на нови пътища за решаване на задачите с технологиите на Trimble и максимална ефективност в управлението на земята и ГИС са основни цели в развитието на CMLT.

Източник: Technology&more, 2010-3

Напишете коментар

Въведете нужната информация.

Научете Блог Опазване на земите и природните местообитания в щата Мейн
Сподели в:

Нашите клиенти

За компанията

БГК в социалните мрежи